ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، دركميته علمي  بيست ودومين كنفرانس ملي شبكه هاي توزيع نيروي برق كه در سمنان برگزار شد ، مقاله مهندس مهدي كابلي و مهرداد صفاريان با موضوع " بررسي ارتباط ميان راهكارهاي توانمندسازي نيروي انساني بر خلاقيت سازماني درشركت توزيع نيروي برق استان زنجان " ؛ مقاله مهدي خاني و حسين بيگدلي با عنوان " پشتيباني غيرمتمركز وهدفمند، نقش آن در كاهش زمان رفع بحران" ودر نهايت مقاله مهندسين سيدبهنام مرتضوي و سعيد تدين نيا با موضوع " تجديد آرايش شبكه توزيع در حضورسيستم هاي خورشيدي داراي عدم قطعيت به منظور بهبود قابليت اطمينان" پذيرفته و چاپ شد.