ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندس عليزاده مديرعامل اينشركت پس از بازديد از مديريت هاي توزيع برق شهرستان ابهر وخرمدره در محل كار حجت محمدي فرماندار شهرستان خرمدره حاضر و راه هاي تعامل نزديكتر في مابين تشريح شد.

مهندس عليزاده در ديدار با فرماندار شهرستان خرمدره به نقش مديران گذشته بويژه مرحوم مهندس پورنقي و مرحوم مهندس قاضي زاده  در بستر سازي زيرساخت هاي توسعه صنعت برق در استان اشاره كرد و گفت : وضعيت توزيع انرژي برق در بخش هاي مختلف بطوريست كه بيش از 70 درصد اين انرژي پاك در حوزه هاي صنعت وكشاروزي صرف مي شود كه شاخصه خوبي براي منطقه محسوب مي شود . وي افزود: تمامي پرسنل اين شركت بطور شبانه ورزي در تلاش هستند تا شبكه هاي توزيع برق را پايدار نگهدارند و چراغ خانه هاي مردم را روشن نمايند. وي در ادامه با بيان اينكه برخي از مشتركين برق خانگي ، اداري ،كشاروزي ،تجاري و صنعتي در مجموع بيش از 70 ميليارد تومان به توزيع برق بدهي دارند و از اين ميزان 5 ميليارد تومان سهم شهرستان خرمدره است  از مسئولين ومردم خواست تا در پرداخت بموقع هزينه هاي برق مصرفي اين صنعت را ياري رسانند .

محمدي فرماندارشهرستان خرمدره نيز در صحبت هاي خود با قدرداني از مهندس عليزاده وهيات همراه گفت: خوشبختانه در زمينه فعاليت هاي توزيع برق كارهاي خوبي درشهرستان صورت گرفته و ارتباط مناسبي با اين شركت خدمات رسان داريم.  

IMG_3345.JPG