-
ورود به سایت

این سازمان کلیه فرآیندها و تصمیمات دستگاه را پیش از اجرا به مدت چند هفته از طریق درگاه الکترونیکی خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردم، پیمانکاران و کارمندان نسبت به اصلاح و سپس اجرا اقدام می‌نماید.

 پیش نویس قوانین و مقررات