​             نقاط قوت حوزه تحقيقات

​وجود جوانان خوش فکر ، توانمند و علاقمند براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي و نگارش مقاله

​وجود شرکت هاي پژوهشي و دانش بنيان قوي در منطقه

​علاقه وافر و حمايت مديران عامل شرکت به انجام پروژه هاي تحقيقاتي و فعاليت هاي بديع

​کاربردي بودن کامل پروژه هاي تحقيقاتي انجام يافته ( و اکثرا بصورت ساخت قطعه)​             چالش های حوزه تحقيقات

​مشکل بودن عقد قرارداد براي پروژه هاي همکاران بويژه با دانشگاه ها (تطويل مکاتبات – مشکل در پرداخت حق الزحمه به همکاران)

​تئوريک بودن علم و توانايي اساتيد دانشگاه نسبت به شرکت هاي تخصصي ( پروژه کارسنجي – مهندسي ارزش )

​مشکل در انجام پروژه هاي بزرگ با توجه به وضعيت نقدينگي فعلي شرکتها

​ديد عمومي منفي نسبت به هزينه هاي صرف شده ( مقايسه با نياز هاي ديگر شرکت )