دستورالعمل به روزرسانی سایت

طی سالهای اخیر اقدامات ارزنده‌ای در شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در خصوص ایجاد و توسعه وب سایت و پورتال سازمانی انجام گردیده است. بدیهی است که این اقدامات گسترده جهت ارتقاء سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت برق و خصوصاً به منظور بهبود کیفیت خدمات به مردم و کاهش مراجعه حضوری به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد و انجام این کار علاوه بر اینکه امکان ارائه اطلاعات و خدمات به حداکثر جامعه و افزایش دسترس پذیری را فراهم می سازد بلکه باعث افزایش رضایت شهروندان و جلب اعتماد آنها نیز خواهد شد.

هدف دستورالعمل به روز رسانی سایت ارائه یک روال ساده و شفاف برای ایجاد تغییر در اطلاعاتی است که از طریق وب ساایت در اختیار ذی نفعان قرار می گیرد. فلوچارت زیر نحوه به روز رسانی سایت اینترنتی شرکت توزیع برق استان زنجان را نمایش می دهد.

دستورالعمل به روز رسانی سایت.jpg