-
ورود به سایت

سال
پروژه هاي
شروع شده
پروژه هاي
پايان يافته
9932
9821
9711
9621
9512
9435
9342
9212
9123
9042
8921
76 تا 8888
جمع
 ( 3 پروژه در حال انجام )
3330

 

 

سالتعداد مقاله پذيرفته شده
99
4 مقاله تا نيمه اول
(1 مقاله ISI)
98
31 مقاله
(3 مقاله سيرد منطقه اي)
97
21 مقاله
(1 مقاله سيرد بين الملل- 3 مقاله سيرد منطقه اي)
96
26 مقاله
(1 مقاله سيرد بين الملل - 2 مقاله سيرد منطقه اي)
95
31 مقاله
 (1 مقاله سيرد منطقه اي)
94
16 مقاله
( 1 مقاله سيرد بين الملل- 1 مقاله سيرد منطقه اي – 2 مقاله ISI)
93
11 مقاله
(5سيرد منطقه اي)
92
18 مقاله
( 1 مقاله سيرد بين الملل-  8 مقاله سيرد منطقه اي)
91
16 مقاله
( 2 مقاله سيرد بين الملل - 5 مقاله سيرد منطقه اي)
88 الی 9022 مقاله
جمع174