ورود به سایت

 معاملات

 

 

مناقصه ارائه خدمات نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-و-GIS-به-شماره-50_95.aspxمناقصه ارائه خدمات نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : 1395/10/15 تاريخ ارسال و بازگشايي اسناد مناقصه : 1395/11/05خاتمه یافته
مناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-محدود-خريد-كابل-خودنگهدار_76_94.aspxمناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94شروع دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/14پايان مهلت ارسال اسناد : تا ساعت 14:00 روز 1394/12/02خاتمه یافته
مناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-شماره-45_94.aspxمناقصه عمومي دو مرحله اي نظارت فني و مالي پروژه ها به شماره 45_94تاريخ شروع خريد اسنادو بارگزاري در سايت:1394/08/11مهلت ارسال اسناد :1394/08/30 تا ساعت 14:00خاتمه یافته
مناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-انواع-ترانسفورماتور-09_95.aspxمناقصه خريد انواع ترانسفورماتور20 كيلوولت روغني كم تلفات (AB') به شماره 09_95تاريخ شروع فروش اسناد: 1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18خاتمه یافته

 اخبار

 

 

در برنامه راديويي "مردم و مسئولين " مهندس كاظمي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان:فعاليت هاي پيشگيرانه موجب عبور از بحران برف وكولاك شديد زمستان امسال شدhttp://zedc.ir/news/Pages/در-برنامه-راديويي--مردم-و-مسئولين--مهندس-كاظمي-مديرعامل-شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-زنجان.aspxدر برنامه راديويي "مردم و مسئولين " مهندس كاظمي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان:فعاليت هاي پيشگيرانه موجب عبور از بحران برف وكولاك شديد زمستان امسال شد1395/12/05
انتصاب در كارگروه نگهداشت نيروي انساني شركت هاي توزيع برقhttp://zedc.ir/news/Pages/انتصاب-در-كارگروه-نگهداشت-نيروي-انساني-شركت-هاي-توزيع-برق-.aspxانتصاب در كارگروه نگهداشت نيروي انساني شركت هاي توزيع برق1395/12/04
براي اولين بار در سطح استان زنجان :نصب وراه اندازي سيستم كنترل و مانيتورينگ شبكه فشار متوسط توزيع برقhttp://zedc.ir/news/Pages/براي-اولين-بار-در-سطح-استان-زنجان-.aspxبراي اولين بار در سطح استان زنجان :نصب وراه اندازي سيستم كنترل و مانيتورينگ شبكه فشار متوسط توزيع برق1395/12/03
پايداري بسيار مناسب شبكه هاي برق شركت توزيع نيروي برق زنجان قدرداني مسئولين استاني و كشوري را در پي داشتhttp://zedc.ir/news/Pages/پايداري-بسيار-مناسب-شبكه-هاي-برق-شركت-توزيع-نيروي-برق-زنجان-قدرداني-مسئولين-استاني-و-كشوري-را-در-پي-داشت-.aspxپايداري بسيار مناسب شبكه هاي برق شركت توزيع نيروي برق زنجان قدرداني مسئولين استاني و كشوري را در پي داشت1395/12/02