ورود به سایت

 معاملات

 

 

مناقصه ارائه خدمات نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-و-GIS-به-شماره-50_95.aspxمناقصه ارائه خدمات نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : 1395/10/15 تاريخ ارسال و بازگشايي اسناد مناقصه : 1395/11/05خاتمه یافته
مناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-محدود-خريد-كابل-خودنگهدار_76_94.aspxمناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94شروع دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/14پايان مهلت ارسال اسناد : تا ساعت 14:00 روز 1394/12/02خاتمه یافته
تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور اداری به شماره ۱۰ـ۹۶http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-اداري-10_95.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور اداری به شماره ۱۰ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06 تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22در حال اجرا
تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور برقكاري به شماره ۱1ـ۹۶http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-برقكاري-11_96.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور برقكاري به شماره ۱1ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22در حال اجرا

 اخبار

 

 

باهدف جلوگيري از آسيب به محيط زيست ، پرندگان و خاموشي برق مشتركان كشاورزي وصنعتي انجام شد:مانورضربتي كاورينگ 7كيلومتر كنسول شبكه هاي توزيع برق فشار متوسط زنجان و ماهنشانhttp://zedc.ir/news/Pages/باهدف-جلوگيري-از-آسيب-به-محيط-زيست-،-پرندگان-و-خاموشي-برق-مشتركان-كشاورزي-وصنعتي-انجام-شد.aspxباهدف جلوگيري از آسيب به محيط زيست ، پرندگان و خاموشي برق مشتركان كشاورزي وصنعتي انجام شد:مانورضربتي كاورينگ 7كيلومتر كنسول شبكه هاي توزيع برق فشار متوسط زنجان و ماهنشان1396.03.08
قائم مقام وزير راه وشهرسازي از مديرعامل شركت توزيع برق استان زنجان تقدير كردhttp://zedc.ir/news/Pages/قائم-مقام-وزير-راه-وشهرسازي-از-مديرعامل-شركت-توزيع-برق-استان-زنجان-تقدير-كرد.aspxقائم مقام وزير راه وشهرسازي از مديرعامل شركت توزيع برق استان زنجان تقدير كرد1396.03.08
كارگاه آموزشي نحوه نصب انشعاب برق مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي برگزار شدhttp://zedc.ir/news/Pages/كارگاه-آموزشي-نحوه-نصب-انشعاب-برق-مطابق-با-استانداردهاي-ملي-و-بين-المللي-برگزار-شد.aspxكارگاه آموزشي نحوه نصب انشعاب برق مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي برگزار شد1396.03.08
قدرداني مسئولين ارگانهاي دولتي و غيردولتي از توزيع برق استان زنجانhttp://zedc.ir/news/Pages/قدرداني--مسئولين-ارگانهاي-دولتي-و-غيردولتي-از-توزيع-برق-استان-زنجان.aspxقدرداني مسئولين ارگانهاي دولتي و غيردولتي از توزيع برق استان زنجان1396.03.08