ورود به سایت

 معاملات

 

 

تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور خودروهاي استيجاري به شماره ۱3ـ۹۶http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-خودروهاي-استيجاري-13_96.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور خودروهاي استيجاري به شماره ۱3ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22در حال اجرا
مناقصه انتخاب پيمانكار جهت ارائه خدمات نگهباني و حراست به شماره 25_95http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-نگهباني-25_95.aspxمناقصه انتخاب پيمانكار جهت ارائه خدمات نگهباني و حراست به شماره 25_95شروع و پايان فروش اسناد : 1395/05/02 تا 1395/05/10پايان دريافت اسناد و بازگشايي پاكات : 1395/05/20خاتمه یافته
مناقصه محدودكنتورخواني به شماره 61_94http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-محدودكنتورخواني61_94.aspxمناقصه محدودكنتورخواني به شماره 61_94شروع وارسال اسناد مناقصه : 1394/11/05پايان و دريافت مدارك مناقصه : 1394/11/18خاتمه یافته
مناقصه خريد كابل20كيلوولت خشك 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خريد-كابل-20-كيلوولت-10_95.aspxمناقصه خريد كابل20كيلوولت خشك 185*1 آلومينيومي زره دار به شماره 10_95تاريخ شروع فروش اسناد:1395/02/09تاريخ پايان فروش اسناد : 1395/02/18خاتمه یافته

 اخبار

 

 

قدرداني تبليغات اسلامي از مديريت توزيع برق شهرستان ايجرودhttp://zedc.ir/news/Pages/قدرداني-تبليغات-اسلامي-از-مديريت-توزيع-برق-شهرستان-ايجرود.aspxقدرداني تبليغات اسلامي از مديريت توزيع برق شهرستان ايجرود1396/05/01
درديدار مديرعامل شركت توزيع برق استان زنجان از امورهاي اجرايي مطرح شد:بهبود كيفيت ارائه خدمات به مشتركين سرلوحه كارها قرار گيردhttp://zedc.ir/news/Pages/درديدار-مديرعامل-شركت-توزيع-برق-استان-زنجان-از-امورهاي-اجرايي-مطرح-شد.aspxدرديدار مديرعامل شركت توزيع برق استان زنجان از امورهاي اجرايي مطرح شد:بهبود كيفيت ارائه خدمات به مشتركين سرلوحه كارها قرار گيرد1396/04/28
ديدار مهندس عليزاده مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با پرسنلhttp://zedc.ir/news/Pages/ديدار-مهندس-عليزاده-مديرعامل-شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-زنجان-با-پرسنل.aspxديدار مهندس عليزاده مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با پرسنل1396/04/27
دكتر حقي فام معاون هماهنگي توزيع شركت توانيردرمراسم توديع ومعارفه مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان عنوان كرد:اثرات چرخه توليد و انتقال در صنعت برق را توزيع هاي برق به نمايش مي گذارندhttp://zedc.ir/news/Pages/دكتر-حقي-فام-معاون-هماهنگي-توزيع-شركت-توانيردرمراسم-توديع-ومعارفه-مديرعامل-شركت-توزيع-نيروي-برق-استان-زنجان-عنوان-كرد.aspxدكتر حقي فام معاون هماهنگي توزيع شركت توانيردرمراسم توديع ومعارفه مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان عنوان كرد:اثرات چرخه توليد و انتقال در صنعت برق را توزيع هاي برق به نمايش مي گذارند1396/04/26