ورود به سایت

 معاملات

 

 

مناقصه ارائه خدمات نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-نظارت-فني-و-مالي-و-GIS-به-شماره-50_95.aspxمناقصه ارائه خدمات نظارت فني و مالي بر پروژه ها و بروزرساني اطلاعات GIS به شماره 50_95تاريخ شروع فروش اسناد مناقصه : 1395/10/15 تاريخ ارسال و بازگشايي اسناد مناقصه : 1395/11/05خاتمه یافته
مناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-محدود-خريد-كابل-خودنگهدار_76_94.aspxمناقصه محدود خريد كابل آلومينيومي خودنگهدار به شماره 76_94شروع دانلود اسناد از تاريخ : 1394/11/14پايان مهلت ارسال اسناد : تا ساعت 14:00 روز 1394/12/02خاتمه یافته
تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور اداری به شماره ۱۰ـ۹۶http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-اداري-10_95.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور اداری به شماره ۱۰ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06 تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22در حال اجرا
تجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور برقكاري به شماره ۱1ـ۹۶http://zedc.ir/Transactions/Pages/مناقصه-خدمات-برقكاري-11_96.aspxتجديد مناقصه ارائه خدمات مربوطه به امور برقكاري به شماره ۱1ـ۹۶تاريخ شروع فروش اسناد به مدت 6 روز: 1396/03/06تاريخ پايان ارسال اسناد : 1396/03/21 --بازگشايي پاكات : 1396/03/22در حال اجرا

 اخبار

 

 

همزمان با ماه مبارك رمضان و مصادف با افزايش اوج مصرف برق در استان زنجان :بسيجيان با حضور درمساجد نكات مهمي درخصوص مصرف بهينه انرژي برق توصيه مي كنندhttp://zedc.ir/news/Pages/همزمان-با-ماه-مبارك-رمضان-و-مصادف-با-افزايش-اوج-مصرف-برق-در-استان-زنجان-.aspxهمزمان با ماه مبارك رمضان و مصادف با افزايش اوج مصرف برق در استان زنجان :بسيجيان با حضور درمساجد نكات مهمي درخصوص مصرف بهينه انرژي برق توصيه مي كنند1396/03/30
در اقدام خيرخواهان از سوي پرسنل توزيع برق استان زنجان انجام شد:همزمان با ماه مبارك رمضان توزيع بسته هاي غذايي به يكصد خانواده بي بضاعتhttp://zedc.ir/news/Pages/در-اقدام-خيرخواهان-از-سوي-پرسنل-توزيع-برق-استان-زنجان-انجام-شد.aspxدر اقدام خيرخواهان از سوي پرسنل توزيع برق استان زنجان انجام شد:همزمان با ماه مبارك رمضان توزيع بسته هاي غذايي به يكصد خانواده بي بضاعت1396/03/29
توزيع برق استان زنجان در حوزه صيانت از حقوق شهروندي ارزيابي شدhttp://zedc.ir/news/Pages/توزيع-برق-استان-زنجان-در-حوزه-صيانت-از-حقوق-شهروندي-ارزيابي-شد.aspxتوزيع برق استان زنجان در حوزه صيانت از حقوق شهروندي ارزيابي شد1396/03/29
موفقيت همكار" مخترع برتر " مديريت توزيع برق شهرستان ايجرودhttp://zedc.ir/news/Pages/موفقيت-همكار-مخترع-برتر--مديريت-توزيع-برق-شهرستان-ايجرود.aspxموفقيت همكار" مخترع برتر " مديريت توزيع برق شهرستان ايجرود1396/03/28